Ons kantoor

Toulouse & d’Udekem BVBA – Verzekeringsmakelaar

RPR 0476.511.114
FSMA nummer: 0476.511.114

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as

Toulouse & d’Udekem bvba

Ons kantoor staat garant voor een persoonlijke, discrete, professionele en onafhankelijke aanpak. We onderhouden nauwe contacten met onze klanten, leveranciers en experten.

Contactgegevens

Tel: 057 20 40 00
E-mail: info@toulouse-dudekem.be
Site: www.toulousedudekem.be
Adres: R. Colaertplein 21 8900 Ieper
Langwaterstraat 12 8550 Zwevegem
FSMA nummer: 0476.511.114

Openingsuren

Maandag – vrijdag

09.00u tot 12.00u
namiddag: op afspraak

Brocom-lid

brocom-logo-small

IDD regels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “IDD regels” en deelt u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddleing aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenokmsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopbaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat -en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat -en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens -bruidsschat -en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen

1.3. Polisvoorwaarden (informatie beschikbaar op eenvoudig verzoek en/of op de site van de verzekeringsmaatschappij)

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De IDD regels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Belangenconflict beleid.

  1. Identificatie:

Belangenconflicten kunnen zich op meerdere niveau’s voordoen:

  1. Tussen ons kantoor en haar verbonden personen of haar leveranciers
  2. Tussen onze klanten onderling

Mogelijke voorbeelden zijn:

  • Potentiële winst of verlies voor ons kantoor ten koste van de klant
  • Bevoordeliging  van de ene klant ten opzichte  van de andere
  • Keuze van verzekeringsmaatschappij afhankelijk van geboden vergoeding
  • Andere
  1. Maatregelen:

De maatregelen genomen door ons kantoor dienen primordiaal het belang van de klant. Indien het belangenconflict  zou kunnen leiden tot schending  van de IDD regels, dan wordt geen dienstverlening  geboden.

Indien de beheersmaatregelen niet volstaan, zonder de IDD regels te hebben geschonden, dan gaan wij over tot specifieke transparantie omtrent de aard van het belangenconflict.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.